REGULAMIN KONKURSU ŚWIĘTA Z PANEM MATERACEM


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ŚWIĘTA Z PANEM MATERACEM („Konkurs”)
2. Organizatorem Konkursu jest firma Wizjo Sp. z o.o., al. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów, NIP 517-040-14-85, REGON 384255478, adres elektroniczny: salon@panmaterac.pl  („Organizator”)
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/PanMaterac w dniach 6 grudnia – 31 grudnia 2023 roku (do godziny 23:59).
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. Zaakceptowanie Regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem firmy Wizjo Sp. z o.o.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika firmy Wizjo Sp. z o.o.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 3;
b) wykonać zdjęcie prezentujące przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i zamieścić je w komentarzu pod postem konkursowym. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego, które zamieszcza w komentarzu na profilu Facebook-owym Pan Materac. Zaproponowane prace muszą być wynikiem wyłącznej twórczości Uczestnika Konkursu, który je nadesłał. Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego zdjęcia, nieograniczone prawami osób trzecich.
5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego zgłoszenie, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
7. W przypadku gdy praca konkursowa zawierać będzie wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie nie naruszać prawa do cudzego wizerunku.

§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest:
I miejsce: Materac ORIGINAL MULTI kieszeniowy w rozmiarze 160x200 o wartości 2699,00 zł.
II miejsce: PODUSZKA THERMORELAX CONTOUR PAN MATERAC PIANKOWA 490,00 zł
III miejsce: PODUSZKA FEELME ERGOFIT PAN MATERAC PIANKOWA 450,00 zł
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w najoryginalniejszy sposób zaprezentuje swoje przygotowania do Świąt („Laureat”). Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, jakość, pomysłowość oraz kreatywność i na tej podstawie wyłoni zwycięzcę.
3. Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres mail organizatora w terminie 3 (trzech) dni od momentu otrzymania powiadomienia.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.
8. Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Od łącznej wartości nagrody Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania nagród.
4. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi artykuł 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a więc prawnie uzasadniony interes Organizatora.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez dwa lata od dnia zakończenia Konkursu, a w przypadku Laureatów przez okres wymagany przepisami prawa.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE
1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac konkursowych Laureatów, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby utwory mogły być udostępniane w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części Pracy konkursowej. Laureatowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac konkursowych, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności nagrodzonych Prac konkursowych, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

§ 6 REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@panmaterac.pl  lub pisemnie na adres: Wizjo Sp. z o.o. al. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów
2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.