Regulamin konkursu

"Czym dla Ciebie jest żużel"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pt. „Czym dla Ciebie jest żużel” (dalej: Konkurs) jest Wizjo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 2, 35-501, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801955, REGON: 384255478, NIP: 5170401485 (dalej: Organizator).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest WILKI KROSNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krosno, ul. Legionów 1, 38-400 Krosno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751340, REGON: 381463101, NIP: 6842650925 (dalej: Fundator).
 3. 3Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik).
 4. 4. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 12 kwietnia 2024 r. od momentu publikacji informacji o konkursie na profilu Facebook-owym Organizatora do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/PanMaterac.
 6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 7. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. Informacje o Konkursie, jego przebiegu oraz wynikach mogą zostać opublikowane również na profilach Organizatora, prowadzonych w ramach serwisów społecznościowych, w tym w szczególności Instagram, Facebook i YouTube. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez te serwisy społecznościowe. Organizator zwalnia w całości te serwisy społecznościowe od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Zaakceptowanie Regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin
 3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
  • nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora;
  • nie jest członkiem rodziny pracowników Organizatora;
  • nie jest członkiem organów spółki Organizatora.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu;
  • Wykonać Zadanie konkursowe, które polega na tym, że Organizator na profilu Facebook-owym Pan Materac zamieszcza post z pytaniem „Czym dla Ciebie jest żużel?”. Zadanie konkursowe polega na tym, iż Uczestnik w komentarzu pod rzeczonym postem Organizatora sporządza odpowiedź tekstową, w której przedstawia czym dla niego jest żużel jako forma sportu. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zadania konkursowego, które zamieszcza w komentarzu na profilu Facebook-owym Pan Materac. Zaproponowane Zadania muszą być wynikiem wyłącznej twórczości Uczestnika Konkursu, który je nadesłał. Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego w komentarzu tekstu, nieograniczone prawami osób trzecich.
 5. Zadanie konkursowe określone powyżej nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, zwrotów uznawanych za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego Zadanie konkursowe, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub je narusza albo też w związku ze zgłoszeniem Uczestnik naruszył prawo, nawet jeśli sposób naruszenia prawa nie został wprost wskazany w Regulaminie jako zakazany.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 8. W przypadku gdy Zadanie konkursowe zawierać będzie wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie nie naruszać prawa do cudzego wizerunku. Zgoda Uczestnika, o której mowa powyżej jest dobrowolna ale konieczna do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana Uczestnikom.

§3 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Organizator wskazuje, że w Konkursie zostanie wyłonionych z pośród Uczestników 3 Zwycięzców. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona 3 osobowa komisja powołana przez Organizatora (dalej: Komisja). Komisja dokona oceny Zadań Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, jakość, pomysłowość oraz kreatywność i na tej podstawie wyłoni 3 (słownie: trzech) Zwycięzców. Zwycięzcy oraz ich Zadania konkursowe zostaną opublikowane na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/PanMaterac w dniu 22.04.2024 r .
 2. Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia konkursowe spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik Konkursu, który zostanie nagrodzony, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość wysłaną przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu, który zostanie nagrodzony (dalej: Zwycięzca), zostanie o tym poinformowany w sposób, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Następnie Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem, celem podania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, drogą mailową na adres: marketing@panmaterac.pl w terminie do 14 dni od momentu poinformowania przez Organizatora o przyznaniu nagrody (dalej: Zgłoszenie nagrody).
 5. Zgłoszenie nagrody powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzcy.
 6. Brak przesłania przez Zwycięzcę Zgłoszenia nagrody w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu; przekazanie przez niego Zgłoszenia nagrody po upływie tego terminu; przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej; przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa ust. 5 powyżej Regulaminu, jak i podejmowanie przez Zwycięzcę działań sprzecznych z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu, równoznaczne będzie z utratą prawa Zwycięzcy do Nagrody.
 7. Jeżeli Zwycięzca zostanie wykluczony przez Komisję z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja na jego miejsce wyłoni kolejnego Zwycięzcę, który wedle jej oceny zajął miejsce niżej bezpośrednio przed wykluczonym Zwycięzcą wyłonionym pierwotnie przez Komisję

§4 NAGRODY

 1. Trzej Zwycięzcy Konkursu otrzymaj nagrodę w postaci koszulki Fundatora (dalej jako „Nagroda”).
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora w sposób określony w §3 ust. 4 Regulaminu.
 4. Przyznana Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Zwycięzcę, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Zwycięzcę.
 5. Nagrody uzyskane przez Zwycięzców mają wyłącznie wartość symboliczną. W razie przypisania nagrodom wartości finansowej Organizator oświadcza, że każdorazowo nagrody w Konkursie będą o wartości nie przekraczającej kwoty 2.000,00 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.), a konkurs jest z dziedziny sportu i sztuki, przez co nagrody są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku, gdyby nagroda nie podlegała jednak zwolnieniu od podatku Uczestnik jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do rozliczenia podatku przez Organizatora pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • organizacja, rozstrzygnięcie oraz poinformowanie o wynikach Konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”), a w przypadku Zwycięzcy także w celu przyznania i rozliczenia nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia Konkursu, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań konkursowych Zwycięzców, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji:
  • stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
  • trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera (HDD, SSD, RAM, pamięć wirtualna), do systemów teleinformatycznych (w tym systemów cloud computing), zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną, analogową lub cyfrową na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, płyty CD, DVD, Blu-ray), w tym także poprzez łączenie i zestawianie części dowolnie wybranych Zadań konkursowych, również w zakresie, w którym utrwalanie i zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, stosowania, zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania Zadań konkursowych oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
  • transmitowanie w telewizji, jak również w telewizjach kablowych oraz satelitarnych,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
  • publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
  • rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, wykorzystywanie jako element witryn internetowych udostępnianych we wszelkich sieciach teleinformatycznych, w tym systemach cloud computing,
  • publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
  • w zakresie przekazywania Zadań konkursowych za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet – w dowolnym standardzie, systemie i formacie (w tym w szczególności poprzez dowolne ich wykorzystywanie na portalach społecznościowych i stronach www);
  • jrozpowszechnianie w ramach serwisów społecznościowych w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, na: TikTok, Instagram, Facebook, Twitter (X), LinkedIn, YouTube,
  • w zakresie nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity Zadań konkursowych utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego;
  • prawo do wykorzystywania Zadań konkursowych do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
  • prawo do tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
  • prawo do rozporządzania Zadaniami konkursowymi i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji określonych w Regulaminie;
  • prawa do rejestracji Zadań konkursowych jako znak towarowy we wszystkich klasach Klasyfikacji Nicejskiej wedle uznania Klienta oraz do uzyskania prawa ochronnego tak w Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w dowolnym innym terytorium;
  • prawa do rejestracji Zadań konkursowych jako wzór przemysłowy oraz do uzyskania prawa ochronnego tak w Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w dowolnym innym terytorium;
  • zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek Zadań konkursowych oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie,
  • prawo do wykorzystywania Zadań konkursowych do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
  • prawo do rozporządzania elementami składowymi Zadań konkursowych i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich,
  • użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcja (za pomocą wszystkich technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celów, bez ograniczeń.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części Zadania konkursowego. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań konkursowych, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności nagrodzonych Zadań konkursowych, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

§7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może Zgłosić Organizatorowi w każdy sposób prawem przewidziany. Zaleca się jednak aby reklamację złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@panmaterac.pl lub pisemnie na adres: Wizjo Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała imię i nazwisko Uczestnika oraz odwołanie do danych zgłoszenia konkursowego, które umożliwią identyfikację tożsamości Uczestnika oraz dane do kontaktu z Uczestnikiem.

§8 POSTAOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w czasie jego trwania do wglądu w siedzibie Organizatora oraz profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/PanMaterac.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Konkursu, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.