Filtruj naszą ofertę

Wybierz podkategorię Wybierz podkategorię

Producent Producent

Rozmiar Rozmiar

Cena Cena

40 zł - 25044 zł

Dostępny od ręki

Pokaż/ukryj więcej opcji

Obniżka cenowa

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĘTUJ Z NAMI ŚWIATOWY DZIEŃ SNU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ŚWIĘTUJ Z NAMI ŚWIATOWY DZIEŃ SNU („Konkurs”)

2. Organizatorem Konkursu jest Patryk Ustrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wizjo Patryk Ustrzycki, al. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów, NIP 8133350921, REGON 180503738, adres elektroniczny: salon@panmaterac.pl („Organizator”)

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym

https://pl-pl.facebook.com/PanMaterac w dniach 15 marca – 22 marca 2019 roku (do godziny

23:59).

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Zaakceptowanie Regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem firmy Wizjo Patryk Ustrzycki;

c) nie jest członkiem rodziny pracownika firmy Wizjo Patryk Ustrzycki;

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 3;

b) polubienie Facebook-owego profilu Pan Materac;

c) opisać własne sposoby oraz praktyki na dobry, zdrowy sen i zamieścić je w komentarzach pod postem konkursowym. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego, które zamieszcza w komentarzu na profilu Facebook-owym Pan Materac. Zaproponowane prace muszą być wynikiem wyłącznej twórczości Uczestnika Konkursu, który je nadesłał.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego zgłoszenie, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

I miejsce:

- Kołdra Piórex 155x200 o wartości 150 zł

- Pościel z nadrukiem 155x200 o wartości 219 zł

- Poduszka „Jasiek” x2 o wartości łącznej 60 zł

II miejsce:

- Pościel z nadrukiem 155x200 o wartości 219 zł

III miejsce:

- Poduszka „Jasiek” x2 o wartości łącznej 60 zł

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który przedstawi najciekawsze pomysły na dobry i zdrowy sen („Laureat”). Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, jakość, pomysłowość oraz kreatywność i na tej podstawie wyłoni zwycięzcę.

3. Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres mail organizatora w terminie 3 (trzech) dni od momentu otrzymania powiadomienia.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę Organizatora.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

9. Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Od łącznej wartości nagrody Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania nagród.

4. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi artykuł 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a więc prawnie uzasadniony interes Organizatora.

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez dwa lata od dnia zakończenia Konkursu, a w przypadku Laureatów przez okres wymagany przepisami prawa.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

§ 5 LICENCJA NIEWYŁĄCZNA

1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z fotografii („Utworów”) przesłanej w ramach zgłoszenia konkursowego, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego;oraz techniką cyfrową;

2) utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby utwory mogły być udostępniane w sieciach komputerowych, sieciach telefonii komórkowych oraz przy użyciu sieci telekomunikacyjnych i przekazu satelitarnego, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z Utworu w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w Utworze.

3. Licencja na korzystanie z Utworu obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania Utworu osobom trzecim.

4. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.

§ 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@panmaterac.pl lub pisemnie na adres: Wizjo Patryk Ustrzycki, al. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów

2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.