Regulamin konkursu

"Jakie cechy charakteru sportowca są według Ciebie najważniejsze ?"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest Wizjo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 2, 35-501, KRS: 0000801955, REGON: 384255478, NIP: 5170401485 (dalej: Organizator).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Lamba H.Bańbor, D.Lampart Spółka Jawna ul. Fabryczna 2B, 35-321 Rzeszów, NIP: PL8133678805 (dalej: Fundator).
 3. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 lipca 2024 r., od momentu publikacji informacji o konkursie na profilu Facebook-owym Organizatora do 23 lipca 2024 r. godz. 23.59
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/PanMaterac.
 6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 7. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. Informacje o Konkursie, jego przebiegu oraz wynikach mogą zostać opublikowane również na profilach Organizatora, prowadzonych w ramach serwisów społecznościowych, w tym w szczególności Instagram, Facebook i YouTube. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez te serwisy społecznościowe. Organizator zwalnia w całości te serwisy społecznościowe od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Zaakceptowanie Regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
  • nie jest pracownikiem Organizatora;
  • nie jest członkiem rodziny pracowników Organizatora
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu;
  • Wykonać Zadanie konkursowe, które polega na tym, że Organizator na profilu Facebook-owym Pan Materac zamieszcza post z pytaniem: Jakie cechy charakteru sportowca są według Ciebie najważniejsze ? Zadanie konkursowe polega na tym, iż Uczestnik w komentarzu pod rzeczonym postem Organizatora sporządza odpowiedź tekstową, w której opisuje jakie cechy charakteru sportowca są najważniejsze. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego, które zamieszcza w komentarzu na profilu Facebook-owym Pan Materac. Zaproponowane zadania muszą być wynikiem wyłącznej twórczości Uczestnika Konkursu, który je nadesłał. Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego w komentarzu tekstu, nieograniczone prawami osób trzecich
 5. Zadanie konkursowe określone powyżej nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, zwrotów uznawanych za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują
 6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego zgłoszenie, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie albo też w związku ze zgłoszeniem Uczestnik naruszył prawo, nawet jeśli sposób naruszenia prawa nie został wprost wskazany w Regulaminie jako zakazany.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 8. W przypadku gdy zadanie konkursowe zawierać będzie wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie nie naruszać prawa do cudzego wizerunku.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana Uczestnikom.

§3 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Organizator wskazuje, że w Konkursie zostanie wyłonionych z pośród Uczestników 3 Zwycięzców. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona 3 osobowa komisja powołana przez Organizatora (dalej: Komisja). Komisja dokona oceny Zadań Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, jakość, pomysłowość oraz kreatywność i na tej podstawie wyłoni 3 (słownie: trzech) Zwycięzców. Zwycięzcy oraz ich Zadania konkursowe zostaną opublikowane na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/PanMaterac w dniu 24.07.2024 r.
 2. Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia konkursowe spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik Konkursu, który zostanie nagrodzony, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość wysłaną przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu, który zostanie nagrodzony (dalej: Zwycięzca), zostanie o tym poinformowany w sposób, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Następnie Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem, celem podania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, drogą mailową na adres: marketing@panmaterac.pl w terminie do 14 dni od momentu poinformowania przez Organizatora o przyznaniu nagrody (dalej: Zgłoszenie nagrody).
 5. Zgłoszenie nagrody powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzcy.
 6. Brak przesłania przez Zwycięzcę Zgłoszenia nagrody w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu; przekazanie przez niego Zgłoszenia nagrody po upływie tego terminu; przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej; przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa ust. 5 powyżej Regulaminu, jak i podejmowanie przez Zwycięzcę działań sprzecznych z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu, równoznaczne będzie z utratą prawa Zwycięzcy do Nagrody.

§4 NAGRODY

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymaj nagrodę w postaci czapeczki Bartosza Bańbora (dalej jako „Nagroda”).
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora w sposób określony w §3 ust. 4 Regulaminu.
 4. Przyznana Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Zwycięzcę, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez zwycięskiego Uczestnika.

§5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • organizacja, rozstrzygnięcie oraz poinformowanie o wynikach Konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”), a w przypadku Zwycięzcy także w celu przyznania i rozliczenia nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),,
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia Konkursu, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań konkursowych Zwycięzców, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby utwory mogły być udostępniane w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części Zadania konkursowego. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań konkursowych, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności nagrodzonych Zadań konkursowych, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

§7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@panmaterac.pl lub pisemnie na adres: Wizjo Sp. z o.o. al. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz odwołanie do danych zgłoszenia konkursowego, które umożliwią identyfikację tożsamości Uczestnika oraz dane do kontaktu z Uczestnikiem

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.